Khan Muhammad Shaikh posted as SHO Alfalah, Sabir Khaskheli SHO Malir, Haroon Korai SHO Landhi, Farooq Satti SHO Shah Lateef